Artykuł 1 – Przedmiot i cele

Artykuł 2 – Materialny zakres stosowania

Artykuł 3 – Terytorialny zakres stosowania

Artykuł 4 – Definicje

Artykuł 5 – Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych

Artykuł 6 – Zgodność przetwarzania z prawem

Artykuł 7 – Warunki wyrażenia zgody

Artykuł 8 – Warunki wyrażenia zgody przez dziecko w przypadku usług społeczeństwa informacyjnego

Artykuł 9 – Przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych

Artykuł 10 – Przetwarzanie danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i czynów zabronionych

Artykuł 11 – Przetwarzanie niewymagające identyfikacji

Artykuł 12 – Przejrzyste informowanie i przejrzysta komunikacja oraz tryb wykonywania praw przez osobę, której dane dotyczą

Artykuł 13 – Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą

Artykuł 14 – Informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą

Artykuł 15 – Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą

Artykuł 16 – Prawo do sprostowania danych

Artykuł 17 – Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Artykuł 18 – Prawo do ograniczenia przetwarzania

Artykuł 19 – Obowiązek powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania

Artykuł 20 – Prawo do przenoszenia danych

Artykuł 21 – Prawo do sprzeciwu

Artykuł 22 – Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

Artykuł 23 – Ograniczenia

Artykuł 24 – Obowiązki administratora

Artykuł 25 – Uwzględnianie ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślna ochrona danych

Artykuł 26 – Współadministratorzy

Artykuł 27 – Przedstawiciele administratorów lub podmiotów przetwarzających niemających jednostki organizacyjnej w Unii

Artykuł 28 – Podmiot przetwarzający

Artykuł 29 – Przetwarzanie z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego

Artykuł 30 – Rejestrowanie czynności przetwarzania

Artykuł 31 – Współpraca z organem nadzorczym

Artykuł 32 – Bezpieczeństwo przetwarzania

Artykuł 33 – Zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu

Artykuł 34 – Zawiadamianie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych

Artykuł 35 – Ocena skutków dla ochrony danych

Artykuł 36 – Uprzednie konsultacje

Artykuł 37 – Wyznaczenie inspektora ochrony danych

Artykuł 38 – Status inspektora ochrony danych

Artykuł 39 – Zadania inspektora ochrony danych

Artykuł 40 – Kodeksy postępowania

Artykuł 41 – Monitorowanie zatwierdzonych kodeksów postępowania

Artykuł 42 – Certyfikacja

Artykuł 43 – Podmiot certyfikujący

Artykuł 44 – Ogólna zasada przekazywania

Artykuł 45 – Przekazywanie na podstawie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony

Artykuł 46 – Przekazywanie z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń

Artykuł 47 – Wiążące reguły korporacyjne

Artykuł 48 – Przekazywanie lub ujawnianie niedozwolone na mocy prawa Unii

Artykuł 49 – Wyjątki w szczególnych sytuacjach

Artykuł 50 – Międzynarodowa współpraca na rzecz ochrony danych osobowych

Artykuł 51 – Organ nadzorczy

Artykuł 52 – Niezależność

Artykuł 53 – Ogólne warunki dotyczące członków organu nadzorczego

Artykuł 54 – Zasady ustanawiania organu nadzorczego

Artykuł 55 – Właściwość

Artykuł 56 – Właściwość wiodącego organu nadzorczego

Artykuł 57 – Zadania

 

Artykuł 58 – Uprawnienia

Artykuł 59 – Sprawozdanie z działalności

Artykuł 60 – Współpraca miedzy wiodącym organem nadzorczym a innymi organami nadzorczymi, których sprawa dotyczy

Artykuł 61 – Wzajemna pomoc

Artykuł 62 – Wspólne operacje organów nadzorczych

Artykuł 63 – Mechanizm spójności

Artykuł 64 – Opinia Europejskiej Rady Ochrony Danych

Artykuł 65 – Rozstrzyganie sporów przez Europejską Radę Ochrony Danych

Artykuł 66 – Tryb pilny

Artykuł 67 – Wymiana informacji

Artykuł 68 – Europejska Rada Ochrony Danych

Artykuł 69 – Niezależność

Artykuł 70 – Zadania Europejskiej Rady Ochrony Danych

Artykuł 71 – Sprawozdania

Artykuł 72 – Procedura

Artykuł 73 – Przewodniczący

Artykuł 74 – Zadania przewodniczącego

Artykuł 75 – Sekretariat

Artykuł 76 – Poufność

Artykuł 77 – Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Artykuł 78 – Prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem przeciwko organowi nadzorczemu

Artykuł 79 – Prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem przeciwko administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu

Artykuł 80 – Reprezentowanie osób, których dane dotyczą

Artykuł 81 – Zawieszenie postępowania

Artykuł 82 – Prawo do odszkodowania i odpowiedzialność

Artykuł 83 – Ogólne warunki nakładania administracyjnych kar pieniężnych

Artykuł 84 – Sankcje

ROZDZIAŁ IX – Przepisy dotyczące szczególnych sytuacji związanych z przetwarzaniem

ROZDZIAŁ X – Akty delegowane i akty wykonawcze

ROZDZIAŁ XI – Przepisy końcowe

 

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Artykuł 8 - Warunki wyrażenia zgody przez dziecko w przypadku usług społeczeństwa informacyjnego

 

1. Jeżeli zastosowanie ma art. 6 ust. 1 lit. a), w przypadku usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych bezpośrednio dziecku, zgodne z prawem jest przetwarzanie danych osobowych dziecka, które ukończyło 16 lat. Jeżeli dziecko nie ukończyło 16 lat, takie przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy zgodę wyraziła lub zaaprobowała ją osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem oraz wyłącznie w zakresie wyrażonej zgody. Państwa członkowskie mogą przewidzieć w swoim prawie niższą granicę wiekową, która musi wynosić co najmniej 13 lat.

2. W takich przypadkach administrator, uwzględniając dostępną technologię, podejmuje rozsądne starania, by zweryfikować, czy osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem wyraziła zgodę lub ją zaaprobowała.

3. Ust. 1 nie wpływa na ogólne przepisy prawa umów państw członkowskich, takie jak przepisy o ważności, zawieraniu lub skutkach umowy wobec dziecka.

(38) Szczególnej ochrony danych osobowych wymagają dzieci, gdyż mogą one być mniej świadome ryzyka, konsekwencji, zabezpieczeń i praw przysługujących im w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Taka szczególna ochrona powinna mieć zastosowanie przede wszystkim do wykorzystywania danych osobowych dzieci do celów marketingowych lub do tworzenia profili osobowych lub profili użytkownika oraz do zbierania danych osobowych dotyczących dzieci, gdy korzystają one z usług skierowanych bezpośrednio do nich. Zgoda osoby sprawującej władzę rodzicielską lub opiekę nie powinna być konieczna w przypadku usług profilaktycznych lub doradczych oferowanych bezpośrednio dziecku.

 

Subskrybuj

Dziękujemy za przesłanie!