Zrzut ekranu 2020-03-17 o 17.42.17.png
button-fridge-magnet-polish-flag.png
button-pin-european-union-flag.png
button-pin-european-union-flag.png
button-pin-european-union-flag.png
button-pin-european-union-flag.png
button-pin-european-union-flag.png
button-fridge-magnet-polish-flag.png
button-fridge-magnet-polish-flag.png
button-fridge-magnet-polish-flag.png
button-fridge-magnet-polish-flag.png
button-fridge-magnet-polish-flag.png
button-fridge-magnet-polish-flag.png
button-fridge-magnet-polish-flag.png
button-fridge-magnet-polish-flag.png
button-fridge-magnet-polish-flag.png

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Karta praw podstawowych Unii Europejskiej

Europejska konwencja praw człowieka (EKPC)

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/1937 z dnia 23 Października 2019r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 2019.0.1781)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2018r. o Ochronie Danych Osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. 2019, poz. 125)

Ustawa z dnia 1 marca 2018r. o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy oraz Finansowaniu Terroryzmu (Dz.U. 2018 poz.723)

Ustawa z dnia 5 lipca 2018r. o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (Dz.U. 2018 poz. 1560)

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (Dz.U. 2012, poz. 526)

Ustawa z dnia 28 października 2002r. o Odpowiedzialności Podmiotów Zbiorowych za Czyny Zabronione pod Groźbą Kary (Dz.U. 2002 Nr 197 poz. 1661)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r. o Zwalczaniu Nieuczciwej Konkurencji (Dz. U. 1993 Nr 47 poz. 211)

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr. 144, poz. 1204)

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 o Ochronie Konkurencji i Konsumentów (Dz.U. 2007 Nr. 50, poz. 331)